RSS Feed RSS novinky

Ženy tvoří polovinu lidstva. Jestliže se rozhodneme pracovat bez žen, je to jako kdybychom pracovali s jednou rukou za zády.
Brian Schwarz, výkonný ředitel Ernst & Young Australia

Půl na půl

V letech 2005 - 2008 je Gender Studies ve spolupráci s partnerskými organizacemi realizovalo projekt Půl na Půl – rovné příležitosti žen a mužů. V rámci projektu probíhaly informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik. Vzniklo mnoho publikací, které se zabývají různými aspekty trhu práce a uplatňování rovných příležitostí v každodenním životě firem.

Na úvod: výzkumy

První v pořadí vznikly publikace, které shrnují výstupy výzkumů realizovaných na počátku projektu. Kariéra, rodina, rovné příležitosti shrnuje závěry tří samostatných studií:

  • možnosti rodičů v oblasti slaďování pracovního a osobního života (garant: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
  • rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce s ohledem na platové odlišnosti (garant: CERGE-EI)
  • výzkum potřeb personalistů a personalistek v oblasti uplatňování rovných příležitostí (garant: Gender Studies)

Další výzkum zajistila Evropská kontaktní skupina, která byla partnerskou organizací a zaměřila se na doposud málo prozkoumanou oblast: Práce žen z domova v ČR.

Tyto výzkumy v první řadě mapují situaci v České republice a pomáhají pochopit poměry, v níž programy na podporu rovných příležitostí vznikají. Prozkoumání konkrétních podmínek napomáhá i identifikaci klíčových problémů a otevírá diskusi nad nejvhodnějšími opatřeními, které mají šanci na úspěch.

Sborníky textů, případové studie z firemního prostředí a návody

Další skupina publikací se zaměřila na pracovní prostředí a především na oblast rozvoje lidských zdrojů s ohledem na rovné šance. Partnerská organizace Business Leader’s Forum sestavila publikaci Rovné příležitosti jako společenská odpovědnost firem, která se jako jedna z prvních u nás zaměřila na explicitní propojení těchto dvou konceptů.

Sborník Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže, představuje celou řadu rozmanitých textů od různých autorů a autorek: od případových studií z firem, které úspěšně zavádějí programy slaďování a diverzity, přes kompilace zahraničních výzkumů, až po dílčí studie z českého prostředí, které představují nejenom dobré praxe, ale i vize do budoucna.

Prakticky pojatý text Rovné šance jako konkurenční výhoda, odborně zaštítěný Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů, slouží jako návod pro personalisty a personalistky, kteří se chtějí v tématu zorientovat a najít styčné body mezi každodenními povinnostmi a otázkami rovnosti.

Aktuální témata a dění v oblasti potom představují speciální tištěná vydání zpravodaje Rovné příležitosti do firem, kde naleznete výběr těch nejzajímavějších textů z online měsíčníku vydávaného Gender Studies.

Právní problematika

Podrobněji jsme se zabývali i komplikovanou právní situací, jíž se právničky Ivana Spoustová a Eva Fialová pokusily převést do srozumitelného jazyka. Zaměstnavatelům je určena brožura Právo a diskriminace, zaměstnaným potom Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. Působí-li ve vaší firmě odbory, potom jistě uvítají podrobný manuál Kolektivní vyjednávání aneb uplatnění rovnosti mužů a žen v praxi, za jehož vydáním stojí úsilí týmu Českomoravské konfederace odborových svazů.

Mimo trh práce, ale přesto inspirativní…

Další publikace je zaměřena především na úředníky a úřednice, kteří se musejí potýkat s praktickou aplikací strategie gender mainstreamingu: Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřené správě v ČR, odbornou garantkou se stala Eva Ferrarová.

Pozornost byla věnována i mužům: (nejen) jim je určen sborník textů o mužích na rodičovské dovolené Aktivní otcovství, o nějž se společně se stejnojmennou výstavou zasloužila brněnská organizace NESEHNUTÍ.

Publikace si můžete objednat na cd na emailu office@genderstudies.cz nebo vyzvednout v knihovně Gender Studies.

Více o projektu naleznete na www.rovneprilezitosti.cz.

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.

Poskytujeme:

  • konzultace v oblasti slaďování rodinného a pracovního života (work/life balance), postavení žen a mužů na trhu práce a oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže
  • informační servis pro genderovou problematiku: slaďování rodinného a pracovního života, postavení žen v řídících pozicích, vzdělávání v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže, účast žen v rozhodovacích procesech a politice
  • vydávání a distribuci zpravodajů Rovné příležitosti do firem a Rovné příležitosti ve strukturálních fondech
  • knihovnické a informační služby v oblasti genderové tématiky: největší knihovna zaměřená na genderovou tématiku a rovné příležitosti pro ženy a muže ve střední Evropě (7 tisíc titulů)
  • přednášky, školení a semináře na téma rovné příležitosti pro ženy a muže (trh práce, diskriminace, politika, právo, ICT apod.)
  • stáže a brigády

Více na www.genderstudies.cz.